Liên kết

soi cau mien bac
Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - Chuyên trang soi cầu xổ số, kết quả trực tiếp nhanh nhất - Chơi game Loto Online, Dịch vụ soi cầu xổ số
  Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
00   1       1   1       1             1       1                
01               1     1         1           1     1   1   2    
02     1   1       1         1               1 1   3   1        
03 1           1 1       1           1           2       1     1
04                 1       1 1     1                   1     1  
05     2           1   1                         1 1 1 2 1   1  
06     1 1               1   1             1                 1 1
07     1                         1   1       1   2     1        
08     1         1   1               1     1       1   1   1   1
09   1         1   1         1     1     1 1             1      
10                                 1                   1     1 1
11 1       1           1     1         1     1     1 1          
12     1         1         1       1       2   1       1        
13                           1                   1   1          
14 1             1       1 1     1   1 1   1             1      
15   1 1                           1 2 2       1                
16     2 1     1         1   1     1 1     1   1   1            
17         1       1     1         1           1                
18 1             2     1                             2 1        
19 1           1               1 1                             1
20       1         1 1                 1   1   1     1   1   1  
21         1       1 1 1       1     1   1               1   1 1
22           1             1   1                 1       1   1 1
23       1   1                             1 2 1 1 1         1  
24           2 1   1     1 1   1         1       1 1            
25     1 1 1                 1   1 1           1   1       1 1  
26         1         1 1   1       1               1 1          
27   1           1   1           2     2   1   1 1   1       1  
28               1 1             1   1                          
29 1   2 2     1   1   1 1 1   1     1   1 1 2 1     1         1
30       1         1 1     2           1         1         1 1 1
31               1     1     1     1             1   1          
32 1                 1               1                          
33         1         1               1 1 1   1     1       1   1
34           1 2   1 1                   1                 1    
35           1 1     1 1 1 1     1       1     1 1 1       1    
36         2 1   1                     1 1   1   1 1           1
37 1 1   1   1         1                   1             3      
38         1           1                   1           1 1      
39   1               1           1       1 1                   1
40   1     1       1       1 1 1                   1     1 1    
41   2 2                   1   1           1         1         1
42 1               1         1                       1         1
43       1   1           1               2 1         1 1        
44 1 1     2 1 1             1   1                         2    
45   1 1 1     1       1             1                       1  
46                 1         1 1       1   1 1             1   1
47 1 1   3     1         2                               1     2
48 2 1       1 1 1   1 1                                        
49   1   1                 1         1           1           1 1
50         1     1   1 1     1 3                                
51                             1 1 1                            
52                           2 1 1     1 1                      
53   2     1       1 1             1 1               2     2    
54     1 1   1         1 1       1         1 3 1               1
55     1   1                                               1 1  
56                     1   2   1   1           1   1     1 2 1  
57         1     2       1         1 1 1   1 1 1                
58   2   2     1 1           1           1   1                  
59 2       1       1             2       1 1     2   1   1      
60   1             1       1               2         1   1 1 1  
61   1 1     1                   1 1                         1  
62 1       1 1                 1         2           1   1      
63     1       1       1   1         1                          
64   1   1     1     1   2   1         1     2                  
65     1                 1             1                   1    
66                   1     1 1   1   1                          
67 1       1     1         1   1 1               1       1     1
68   1           1     2                 1 1 2 1   1   1     1  
69       1     1   1   1     1         1               1        
70   1       1 1     2         1   1     1             2   1   1
71       1   1               2                 1                
72                 1 1                 1 1 1       1   1     1  
73   2 1                         1 1             1 1            
74 1             1 1   1 1     1 1 2                   1 1   1  
75         3   1         1 1 1   2     1             1   1      
76     1 1                   1 1   1       1 1 1 1         1    
77 1 1     1 1         1   1     1     1     1       1          
78 1 1   1   1 1     1     1 1       1       2         1 1   1 2
79         1     1                             1       1     1  
80         1   1 1       1           1   2         1         1  
81     1 1   2   1 1 1           1 3   1 1     1     1          
82             1       1   1     1                 1            
83 1         1     2     1                     1   1 2 1   1    
84       1     1     2                   1 1   1 1       1   1  
85 1                     1           1   1     1     1       1 1
86             2   1                 1 1 1         1 1 2 1 1    
87         1 1   1 1                               1     1 1    
88                       1 1   1   1 1   1       2   2 1   1 1  
89                     2 1                     1 1              
90     1                       1             1                  
91       1   1             1 1 1                                
92           1 1   1       1 1 1 1           1 1 1 2   2 2      
93 1         1       1 1 1     1     1     1             1 1   1
94     1 1       1         1           1 1             1        
95 1             2       1         1   1                       1
96           1                     1 1                          
97 2   1       1     1 1             1         1               1
98 1                 1         1   1 1 2       1 1         1 1  
99                       1     2       1     1   1