Liên kết

soi cau mien bac
Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - Chuyên trang soi cầu xổ số, kết quả trực tiếp nhanh nhất - Chơi game Loto Online, Dịch vụ soi cầu xổ số
  Tính đến ngày: Chọn tỉnh thành:  

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

Bảng tổng hợp các cặp số loto Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Thủ Đô từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

Ngày
-
Tháng
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
00     1 1       1   1       1 1     1   1       1 2           1
01 1 1     1           2       1 1       1       1             1
02 1 1 1     1 2       1 1   1 1     1           1 1         1  
03 1     1     1             1           1   1   1         1    
04     1               1 1     1                         1      
05   1               1 1   1       2         1   1           1  
06 1     2 1   1         1           1 1     1     1            
07     1       1     1 1   1 2   2                     1        
08     1   1         1 1                 2 1                 1  
09                                   1         1       1   2    
10                   1 1     2 1           1 1     1 1 1        
11       1         1 1                             1     1   1  
12       1 1           2 1 1   1   1           1 1              
13       1     1 1 1   1 2               1                 2    
14     1       1 2         1   1   1     1         2         1  
15     1                                   1 1       2       1  
16         2   1   1                   1   1     1   1 1   1    
17   1               1       1           1               2      
18   1         1   1 1 1   2           1 1     1   1            
19 1 1   1 1     1   1                                   1      
20     1 1         1   2         1         1 1 1 1 1 1   1      
21             1 1   1     1                 1           1 1    
22           3 1         1 1       1 1     1       1       2 1  
23 1   1 1 1       1       1       1                   1 1 1   1
24     1   1   1       1         1 1           1 1 1       1    
25   1       1                                             1   1
26 1             2       1 1         1     1     1           2  
27       1                         2 1     1         1         1
28           1                 1           1 1   1     1        
29 1   1                   1       1   1                        
30 1 1 1         1                     1         1           2  
31   2               1         1     1 1 1       1              
32 1 1     1 2           2                   1 1     1          
33         1     1                                     1 2      
34                     1       1 2     2     1               1  
35 1   1         1                         1 1     2   1        
36   1   1   1         1 1 2     1           1 1     1         1
37       1                         1   1     1     1            
38 1           1   1 1             1                   1       1
39 1         1 1 1         1                     1         1    
40               1           1 1 1                     1 1     1
41 1               1             1   1                          
42     1         1         1   1   1   1       1 1 1         1  
43           1 1         1       1         1 1 1   1   2   1 1  
44         1                                   2     2       1  
45           1   1 1   1     1 1     2                          
46           1     1     1   1 1     1           1     1     1 1
47   1         1   1         1 1       1   1         1   1   1  
48         1 1         1           1   1     1         1        
49       1 1             1 1   1           1 2   1             1
50         1               1 1           1     1   1       2 1 1
51     2 1 1       3 1         1                         2      
52   1       1 1   1 1   1 1 1 1 1     2   1         2 1     1  
53       1                               1     1         1      
54   1         1 2           1               1             2   1
55     1                                   1   1                
56         1           1       1         1 2   1   1            
57           1 1 1 1                             1              
58     1           1             1 2                 1   1      
59                 1 1 1       1               1     2     1    
60 1 1                     1   1 1   1     1   1                
61       1   2                             1 1 1       1   1    
62   1     1       1   1                   1     1 1           1
63   1   1                 1       1 1         1 1       2     2
64 1           1   1         1 1     1 1     1     1 1     1    
65             1         1 3 1           2             2 1      
66 1 1                   2     1 1 1       1                   1
67         1     1               1                           1  
68     1             1       1 1   1               1 2       1 2
69 3   1                             1                 1       1
70   1 1         1 1 1   1               1                      
71 1         1   1   1   1   1 1                 1   1          
72             1       1   1 1 1 1             1           1    
73         1   1     1 1           1   1     1                 1
74 1   1                         1                 1            
75                                 1   1 2   1                 1
76                       1   1   1   2 1                 1      
77         1   1 1           1         2         1   1       1 1
78                                                              
79         2                         1                          
80             1     1             1   1           1 1          
81           1 1   1       1           1         1              
82 1       1 1   1 1 1   1                 1   1 1 1   1        
83   1           1                 1 1     1   1     1     1 1  
84   1 1         1       1       1   1           1   1 1        
85       1         1   1     1       1   1 1       1     1   1  
86       3         1             1   1 1 1               1      
87                   1 1                 1             1   2    
88     1   1 1       1           1     1 2   1 1                
89 1                 1           1                   1     1   1
90       1   1                   1 1     1   1       1       1  
91 1           1           1     1 1 1     1           1 2      
92     1 1   2                   1     1 1       1     1   1    
93 1   1               1     1           1                     1
94         1       2 1   1         1                 1         1
95 1   1     1       1   1   1     1           1       1       1
96   1   2       1   1           1   1 1 1 1   1   1           1
97   2       1   1           1 1     1     1 3           1      
98   2     1               1         1 1                 1   1  
99       1               2   1                 2 1     2 1   1